Bijna alle ontwikkelingen rond onze molen werden in 2019 voornamelijk bepaald door ons streven om de financiële positie van ons project te versterken. En dat was beslist noodzakelijk, omdat wij al jaren met een aantal forse financiële problemen werden geconfronteerd die om een oplossing vroegen.

Allereerst was er “molensteen” van de gemeente die nog steeds om onze nek hangt, namelijk het erfpachtafkoopbedrag van € 80.000, zoals in 2017 door de brouwerij aan ons werd voldaan, dat kort daarna door de gemeente werd opgeëist. Zich beroepend op een andere regelgeving week de gemeente hierbij af van de toezegging vanaf onze oprichting dat wij het terrein via ondererfpacht exploitabel moesten zien te maken voor de instandhouding van ons project. Na twee gesprekken met het Grondbedrijf is het nu de Ombudsman van de Metropool Amsterdam die zich over deze kwestie buigt en naar een oplossing zoekt waarbij de huidige erfpachtconstructie naar onze verwachting wordt aangepast door de invoering van een sociale en een economische variant op het door ons gepachte terrein. De invoering van deze nieuwe constructie en daarmee hopelijk een oplossing van het door de gemeente geclaimde erfpachtbedrag verwachten wij in 2020.

Tweede “molensteen om onze nek” is de problematiek van het groot onderhoud waar onze molen al een aantal jaren hard aan toe was. De in december 2018 gestarte actie om daarvoor een bedrag van € 48.794 bijeen te krijgen heeft zijn uitwerking niet gemist met als resultaat dat de geplande restauratie van de rieten kap, het houtwerk, het schilderwerk konden worden uitgevoerd. Dankzij de vasthoudende inzet van onze fondsenwerver Marc van Welsem kende 2019 een groot aantal activiteiten die alle tot doel hadden geld te genereren voor de zo noodzakelijke opknapbeurt. Bij alle inzamelingen van klein tot groot, of het nu ging om statiegeld, discoavonden, vriendenactie of grote donateurs, werd tevens een grote en verscheiden doelgroep aan ondersteuners aangesproken waardoor onze molen dit jaar  qua binding vanuit de samenleving sterker is geworden. Hoewel het geplande bedrag en de daarbij behorende herstelwerkzaamheden dit jaar zijn gerealiseerd, is duidelijk geworden dat nieuwe onderhoudswerkzaamheden zich inmiddels hebben aangediend waarvoor weer geld moet worden gevonden. We denken hierbij aan vervanging van de lift, plaatsing van een nieuwe wachtdeur in de waterdoorgang, reparatie van het houtwerk en het schilderwerk aan het kuiperijmuseum, verbetering van de riolering, reparatie van de stelling, om maar een paar van de meest noodzakelijke werkzaamheden te noemen.

Bij alle zorg voor het groot en klein onderhoud aan de molen willen wij in het bijzonder onze molenaar Hans Schutte noemen die dagelijks borg staat voor een werkende molen en als dagelijkse beheerder de molen als geen ander op zijn duimpje kent. Daarnaast is Hans degene die de verhuur van de tuinzaal onder zijn hoede heeft waarvan in 2019 een toenemend aantal huurders gebruik heeft mogen maken.

Derde “molensteen om de nek” is de jaarexploitatie die ons zorgen baart. Hoewel wij in 2019 de vinger aan de pols hebben gehouden bij elke uitgave binnen de jaarbegroting, dreigen de uitgaven de inkomsten te overschrijden en zijn wij genoodzaakt bepaalde uitgavenposten te schrappen of te minimaliseren. We worden hiertoe mede genoodzaakt door de tegenvallende inkomsten wegens lagere bezoekersaantallen. Ondanks dat Amsterdam zucht onder de druk van het toerisme, hebben wij in 2019 helaas een terugloop van 20% moeten vaststellen. Het zal duidelijk zijn dat het nóg meer onder de aandacht brengen van onze toeristische attractie in 2020 een opdracht van de eerste orde is! Daarnaast zien wij ons genoodzaakt kritisch te kijken naar ons huidige aanbod van kuiperijmuseum en tuinzaal waarbij de vraag kwam of wij beide ruimtes kunnen gebruiken voor een verbeterde ondersteunende exploitatie van ons project. Momenteel zijn wij daarom met ondernemers in gesprek om op deze wijze horeca binnen ons complex toe te voegen. Enerzijds spelen wij hiermee in op de behoefte van onze bezoekers en toeristen aan horeca, ook vanwege de buurtfunctie, anderzijds betekent deze toevoeging voor de molen een bitter noodzakelijke structurele versterking van onze exploitatie. Het jaar 2020 zal in dit opzicht de gewenste en noodzakelijke toevoeging op dit punt brengen, al beseffen wij ook dat dit voor alle vrijwilligers bij onze molen een gewenning zal vragen aan een nieuwe situatie, dit in plaats van de oude waarin de tuinzaal en alles daaromheen in de loop van de achterliggende jaren tot het vaste honk van de molengroep is gaan behoren.

Een andere ontwikkeling op ons molenterrein, die niet tot een “molensteen om onze nek” mag uitgroeien, is de naderende sloop van restaurant Syriana ten behoeve van een nieuw te bouwen hotel. In overleg met Midvast als vastgoedontwikkelaar en de gemeente inzake de huidige erfpachtinkomsten zullen wij ook hierbij moeten balanceren op het dunne koord tussen noodzakelijke inkomsten en bouwkundige in- en aanpassing op ons molenterrein.

Uiteraard kende 2019 weer de nodige hoogtepunten waarbij de molen steeds weer even in de aandacht komt. Zo onthulde de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk, in maart de beide nieuwe ANWB-borden bij de entree, bezocht wethouder Touria Meliani de molen met het oog op het aanvragen van de gemeentelijke monumentenstatus voor de molen waarbij zij van de voorzitter van de Dorpsraad, Sjoerd Jaasma, de eerste Dorpengids 2019 kreeg uitgereikt, en genoten veel bezoekers van gespecialiseerde Rembrandtrondleidingen in het kader van het Rembrandtjaar.

Niet alle activiteiten zijn hiermee opgesomd, immers deze waren dit jaar talrijk, mede zoals al gezegd vanwege onze noodzaak aan inkomsten. Vast staat in ieder geval dat dit alles slechts alleen mogelijk is geweest dankzij de inzet van onze grote groep vrijwilligers die met hun bijdrage aan de groei en bloei hebben bijgedragen. Twee namen willen we hier apart noemen vanwege hun afscheid na een jarenlange staat van dienst: Ton van Kampen, vanaf 1990 de eerste molenaar, en Sjoerd van der Velde, vanaf 1994 onze boekhouder. Naast hun afscheid, maar ook van andere vrijwilligers, soms helaas wegens gezondheid of overlijden, hebben we ook een mooi aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Al deze vrijwilligers, zowel inmiddels uit als in ons midden, willen we van harte bedanken voor al hun inzet en betrokkenheid bij onze molen: onze organisatie die zich voortdurend zal moeten blijven ontwikkelen om met de tijd mee te gaan en zich te kunnen handhaven in onze veranderende maatschappij. Met ons allen zijn we dan in staat om het gewicht van onze molenstenen te torsen ….

Namens het bestuur,

Theo Durenkamp, secretaris