Jaarverslag 2018

Rond de jaarwisseling ontving onze stichting de uitspraak van de rechter, nl. dat het exclusieve horecarecht van Syriana per 1-3-2018 kwam te vervallen. Hoewel wij met deze beëindiging van het horecarecht uiteraard content waren, waren wij echter wel verplicht om elk risico op schending van dit nog geldende recht tot 1 maart te vermijden. Dit betekende dat wij alle verhuur tot 1 april moesten opschorten, aangezien Syriana tot deze datum nog tegen deze uitspraak in beroep zou kunnen gaan. Uiteindelijk is dit niet gebeurd, zodat wij per 1 april vrij waren om bij verhuur zelf de horecavoorzieningen aan te bieden. De gerechtelijke uitspraak had mede tot gevolg dat we de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste zondag na nieuwjaar moesten laten vervallen.

Vanuit de gemeente bereikte ons het bericht dat het van de brouwerij afgekochte erfpachtbedrag niet aan onze stichting maar aan de gemeente diende toe te komen, zulks op grond van de zogeheten algemene bepalingen die aan het ondererfpachtcontract ten grondslag zouden liggen. Vanuit onze optiek komt dit ondererfpachtbedrag wel degelijk aan onze stichting toe, in dezelfde lijn zoals met kaasmakerij en restaurant al jaren gebeurt. De gemeente stelt zich echter op het standpunt dat dit bij wijziging van de bestemming niet langer het geval is; iets wat eveneens zou dreigen indien de situatie van het restaurant zou veranderen. Gedurende het gehele jaar 2018 heeft deze financiële kwestie het doen en laten van onze stichting beheerst. Met juridische bijstand en adviserende medewerking van diverse deskundigen rondom de molen is een reactie opgesteld die begin 2019 met de gemeente verder zal worden besproken en er op neer komt dat wij als stichting het onacceptabel vinden dat een vrijwilligersproject als onze molen op deze wijze wordt benadeeld.

Om te komen tot een gedegen en deskundige wijze van fondsenwerving voor onze molen besloten wij een professionele fondsenwerver aan te trekken die wij hebben gevonden in de persoon van Marc van Welsem. Met grote voortvarendheid heeft hij inmiddels succesvolle resultaten bereikt in het genereren van extra financiële middelen, enerzijds door benaderen van landelijke of plaatselijke fondsen, anderzijds door het opzetten van nieuwe activiteiten in de molen en door optimalisatie van de huidige contracten. Zo ging in december de breed aangekondigde inzamelingsactie van start ten bate van het groot onderhoud aan de molen dat is begroot op € 48.724.

Op 11 mei werd op feestelijke wijze de Brouwerij De Zeven Deugden in gebruik genomen. Het bestuur is afgelopen jaar op zoek gegaan naar de meest wenselijke vorm waarin de samenwerking met de brouwerij en het medegebruik van tuinzaal en tuin geregeld kunnen worden, zonder daarbij beperkt te worden in onze eigen exploitatie.

Na bijna 40 jaar voorzitterschap van onze stichting besloot Ko Kuiper begin dit jaar zijn functie neer te leggen en over te dragen aan Mario van der Sloot. Op 18 mei namen de vele externe relaties die Ko in al die jaren had opgebouwd afscheid van hem tijdens een drukbezochte afscheidsreceptie. Voor de vrijwilligers was er 25 augustus een afscheidsbijeenkomst. Ook Bram van Kampen besloot zijn functie als bestuurslid na jarenlange toegewijde dienst neer te leggen. Gelukkig vonden wij Jolanda Edema, al jaren vrijwilligster binnen onze molen, bereid toe te treden als bestuurslid. Helaas werden wij eind 2018 geconfronteerd met het besluit van Mario zijn functie als voorzitter niet langer te willen voortzetten, zodat wij per 1 januari opnieuw een vacature voor de voorzittersfunctie hadden die tot op heden helaas nog niet is vervuld. 

Door alle genoemde gebeurtenissen was 2018 voor de molen zonder meer een enerverend jaar. Het was tevens een jaar waarin uitgebreid is gebrainstormd over tal van nieuwe plannen met mogelijkheden en kansen om de molen naar de toekomst toe verder te versterken.

In de uitvoering van het dagelijkse reilen en zeilen, maar ook bij de diverse noodzakelijke verbeteringen weten wij ons gelukkig gesteund door de vele vrijwilligers die steeds weer bereid zijn zich in te zetten voor de verdere groei en bloei van molen en kuiperijmuseum. Chapeau daarom aan al onze vrijwilligers die het levende fundament van ons project vormen waarvan de wieken dankzij hen kunnen blijven draaien …

Namens het bestuur,

Theo Durenkamp, secretaris