Jaarverslag 2017

Ook dit jaar typeerden diverse nieuwe ontwikkelingen 2017: ontwikkelingen gericht op de verdere uitbouw van onze molenenclave in zowel organisatorisch als bouwkundig opzicht.

De in 2016 in gang gezette Denktank, met de bedoeling nieuwe ideeën te ontwikkelen, zorgde ervoor dat het zogeheten Promoteam werd opgericht: een groep van enthousiaste vrijwilligers met passie voor en met bekendheid alles wat met de promotie van onze molen heeft te maken. In de aanloop naar de diverse evenementen waarbij de molen was betrokken kon het Promoteam zich meteen profileren en de eerste resultaten boeken om de bezoekersaantallen positief te beïnvloeden.

Een andere groep die uit de Denktank voortsproot was het Webteam dat zich richtte op de vernieuwing van onze website. Ook hier sloegen vrijwilligers met hun gedrevenheid en de nodige kennis de handen ineen om, uiteindelijk voorjaar 2018, te kunnen komen tot een volledig nieuw opgezette website.

In het verlengde van dit alles werd besloten om het halfjaarlijks verschijnende blad “Het Akertje” om te zetten in een frequenter te verschijnen nieuwsbrief die voortaan per e-mail aan alle vrijwilligers wordt verzonden, en wel op momenten dat er noodzaak of wens bestaat om deze grote groep snel te kunnen informeren.

In samenwerking met de Dorpsraad en andere organisaties in Sloten is dit jaar een mooie stap gezet om de bezoekers van de molen vooral ook voor het dorp Sloten te interesseren door het aanbod in dit dorp nadrukkelijk onder de aandacht te brengen via een fraai vormgegeven wandelroute op papier. De molen wordt op deze wijze steeds meer onderdeel van een grotere attractie: het oude dorp Sloten dat zich steeds meer bewust wordt van zijn toeristisch aanbod.

2017 is vooral het jaar waarin het molencomplex er een attractie bij kreeg, nu de bouw van de Brouwerij “De Zeven Deugden” officieel van start ging. Nadat de gemeente echter het ondererfpachtcontract dreigde af te wijzen, en zelfs de bouw daardoor kwam stil te liggen, heeft het bestuur uiteindelijk alle zeilen moeten bijzetten om tot de gewenste erfpachtafrekening te kunnen komen, waarna de bouw weer kon worden vervolgd. De stichting stelde zich hierbij op het standpunt dat de erfpachtafwikkeling op dezelfde wijze zou geschieden als bij de huidige twee erfpachters op het molenterrein, zodat het complex hiermee in dezelfde geest verder geëxploiteerd zou kunnen worden. Verwacht wordt nu dat de brouwerij voorjaar 2018 zijn deuren zal kunnen openen.

Eind 2017 kwam ook een eind aan de juridische procedure tussen de molen en het restaurant Syriana over de beëindiging van het exclusieve horecarecht vaan laatstgenoemde op het molenterrein. Door de uitspraak van de rechter kon dit horecarecht worden beëindigd per 1 april 2018, waarbij echter wel alle horeca-activiteit en daarmee de verhuurmogelijkheid van o.a. de tuinzaal tot die tijd kwam stil te liggen. Inmiddels was ook al bekend geworden dat het restaurant in de verkoop stond en dienden zich kansen en daarmee gegadigden aan om het Syrianacomplex te vervangen door een hotel waarvoor al een eerste ontwerp werd gepresenteerd in een stijl die prima harmonieert met de molen.

Met de huidige ontwikkelingen op ons molenterrein en in het dorp Sloten beogen wij maximaal in te spelen op de toeristenstroom van Amsterdam waarvan een deel de drukte wellicht wil ontvluchten om te genieten van het typisch Nederlandse culturele erfgoed als de molen. Samen met de bezienswaardigheden direct rondom onze molen hopen wij voor toeristen een aanbod te hebben dat zo dermate compleet is dat Sloten en zijn molen een dagje uit waard zullen zijn, en dat alles binnen handbereik van het Amsterdamse centrum.

Wij, en naar wij hopen ook de plaatselijke overheid, zijn ons ervan bewust dat alle activiteiten rond de molen enkel en alleen dankzij de belangeloze inzet van de bijna 100 vrijwilligers kunnen worden verwezenlijkt. Alle dank en hulde aan al deze vrijwilligers voor hun tomeloze passie en inzet! Veel van hen ontlenen aan hun wekelijkse bijdrage een belangrijk stuk zingeving aan hun vrijwilligerswerk, mede door de grote groep met wie zij in de loop der jaren een gemeenschap zijn gaan vormen om alles op deze enclave draaiend te houden: met recht onze molendraaiers van Sloten.

Namens het bestuur,

Theo Durenkamp

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

BALANS per 31-12-2017 Eenheid € 1  
ACTIVA20172016 PASSIVA20172016
Onroerend goed€ 832.947€ 832.947 Eigen vermogen€ 439.362€ 448.506
Inventaris€ 2.000€ 2.000 Schuld lang€ 283.006€ 287.506
Liquide middelen€ 39.879€ 1.890 Reserves€ 98.430€ 95.430
Debiteuren€ 14.612€ 1.706 Bankschuld€ 0€ 22.958
Overige vorderingen€ 9.021€ 3.315 Schuld kort€ 18.896€ 2.831
Voorraaden€ 6.834€ 8.084 Voorzieningen€ 2.256€ 1.856
    Exploitatie€ 63.342-€ 9.145
Totaal€ 907.310€ 851.958  € 907.310€ 851.958
       
Exploitatie20172016  20172016
Kantoorkosten€ 6.237€ 6.412 Erfpacht€ 96.916€ 16.962
Huisvesting€ 9.053€ 10.915 Huren€ 31.528€ 25.288
Financieringskosten€ 4.469€ 4.763 Entree’s€ 44.680€ 50.560
Verzekering€ 13.009€ 12.251 Souvenirs€ 12.653€ 13.468
Onderhoud/Materiaal€ 8.335€ 12.066 Donaties€ 26.112€ 21.160
Personeelskosten€ 60.210€ 51.353 Overige€ 7.406€ 8.010
Inkoop€ 6.044€ 4.971 Overheid€ 0€ 0
Afschrijvingen€ 3.000€ 3.000    
Juridische kosten€ 8.072€ 0    
Verkoopkosten€ 6.405€ 4.873    
Algemene kosten€ 29.102€ 31.973    
Resultaat€ 63.342-€ 9.145    
Totaal Uitgaven€ 219.295€ 135.448 Totaal Inkomsten€ 219.295€ 135.448
Toelichting op Balans en Exploitatie-rekening  
BALANS    
1. Materiële vaste activa   
Vanaf 1994 wordt er geen afschrijving op de aanschaffingskosten van de Molen toegepast.
2. Specifieke schulden lang20172016  
Hypotheek schuld€ 252.256€ 252.256  
Bouwlening€ 30.750€ 35.250  
 € 285.023€ 289.522  
3. Te vorderen posten    
De bedragen openstaand per 31-12-2017 zijn van recente datum.
4. Crediteuren    
De bedragen openstaand per 31-12-2017 zijn van recente datum.
     
Exploitatie    
     
1. De exploitatie vertoont dit jaar een positief saldo van 63.342 dankzij de ontvangst van erfpacht voor het terrein van de brouwerij De 7 Deugden.
2. Ook dit jaar is het resultaat weer mede te danken aan het omvangrijke vrijwilligerswerk en bijdragen in natura door sponsoren.