Jaarverslag 2016

In 2016 zette de trend van een stijgend bezoekersaantal door. Samen met het teruglopend aantal uitgaven kon daardoor het exploitatieverlies over 2016 worden teruggebracht, mede dankzij de toename van de verhuur van de tuinzaal.

Om de inkomsten te vergroten werd besloten tot de instelling van een zogeheten denktank: een groep mensen die zich ten doel stelt de inkomsten van de molen te vergroten door

  • het aanschrijven van fondsen, al of niet ter financiering van geplande uitgaven;
  • het aanreiken van ideeën die betrekking hebben op het functioneren van onze organisatie en die kunnen leiden tot hogere inkomsten.

Na een oproep in Het Akertje ging deze groep begin 2017 van start en zullen we de resultaten in een volgend jaarverslag kunnen vermelden.

Een uitgebreid onderzoek op het gebied van risicobeheersing door onze verzekeraar leidde tot een aantal aanbevelingen voor aanpassing waarvan de meest omvangrijke de elektrische installaties in ons complex betrof. Uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen om te voldoen aan de zogeheten NEN-normen wees uit dat het om een bedrag van ruim € 20.000 zou gaan. We prijzen ons gelukkig dat drie vrijwilligers, nl. Willem v.d. Water, Gerrit Mooy en Herman Kuykhoven de klus als vrijwilligers ter hand hebben genomen, waardoor slechts een deel van de materiaalkosten hoefde te worden betaald. Na maandenlange inzet volgde de NEN-keuring die een extra compliment inhield voor de gedegen en zorgvuldige wijze waarop alle elektra-aanpassingen door hen waren verricht.

Het jaar stond verder in het teken van de voorbereidingen van een nieuwe aanwinst die op ons terrein zal worden gerealiseerd: de bouw van brouwerij De Zeven Deugden, nu nog gevestigd in Oud-Osdorp. De totstandkoming van het bouwplan met zijn diverse aanpassingen en de uiteindelijke aanvraag van de bouwvergunning bij de gemeente namen heel 2016 in beslag, met echter het gunstige vooruitzicht dat de bouw in 2017 zal worden gerealiseerd.

Punt van overleg met de gemeente blijft echter nog steeds  de regeling rondom het sluiten van huwelijken.

De communicatie rondom en de stroomlijning van deze regeling is op een aantal punten voor verbetering vatbaar, zodat het aantal huwelijken dat in onze molen plaats vindt op zeker moment weer zal kunnen toenemen.

Op 11 september werd met een feestelijke bijeenkomst stilgestaan bij het feit dat de molen die dag 25 jaar geleden werd geopend door Prinses Juliana. Tevens werd die dag stilgestaan bij het 35-jarig bestaan van onze stichting, waaruit maar weer blijkt wat voor aanlooptijd nodig was om de molen daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Op deze dag was tevens de prijsuitreiking van de fotowedstrijd waarvoor 133 inzendingen waren. Uit handen van de heer Rost Onnes ontvingen de winnaars hun prijs waarna de foto-expositie van start ging. Tevens was de echtgenote van oud-burgemeester Ed. van Thijn aanwezig, wier man in 1990 de eerste steenlegging voor de herbouwde molen had verricht.

Ook in 2016 stond een grote groep vrijwilligers weer dagelijks klaar om alles in en om de molen op rolletjes te laten verlopen. Met het aantal van ruim 80 is deze groep inmiddels een eigen leefgemeenschap van betrokken en toegewijde bewoners uit de directe en wat ruimere omgeving. Het is dan ook helemaal aan hen te danken dat de Molen van Sloten en het kuiperijmuseum zeven dagen per week en 363 dagen per jaar zijn geopend.

Helaas hebben we in 2016 afscheid moeten nemen van een aantal trouwe vrijwilligers wegens overlijden: Truus Stravers als oud-bestuurslid en secretaris, Miep van der Geijn en Riet de Haan als baliemedewerksters, Guusje van der Plas, 16 jaar bestuurslid en secretaris, en Joost Hooimeijer als rondleider.

Daarnaast telt de molen een groep van ca. 170 Vrienden van de Molen, ook wel donateurs genoemd. Samen met al hetgeen de vrijwilligers aan uren aan de molen bijdragen zorgen zij voor de noodzakelijke financiële basis om ons project tot hopelijk in lengte van jaren te garanderen.

Namens het bestuur,

Theo Durenkamp